Gizlilik politikası

Avrasya Kombi Klima Servisi Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Avrasya Kombi Klima Servisi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

İlgili kişi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Avrasya Kombi Klima Servisi; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda veri sorumlusudur.

Kapsam ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler; ilgili kişinin açık rızasına istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.

Avrasya Kombi Klima Servisi tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Avrasya Kombi Klima Servisi tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

A:  Avrasya Kombi Klima Servisi tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,

B:  Tesisimizin, internet sitemizin ve personel güvenliğinin sağlanması,

C:  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

D:  Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

E:  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

F:  İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,

G:  Isıtma ve soğutma sistemleri teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

H:  Ticari faaliyetlerimizin verimlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

İ:  Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

J:  Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,

K:  Personel verimliliğini artırmak ve memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,

I:  Avrasya Kombi Klima Servisi’nin sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,

M:  Tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz tarafından; kişisel veriler yalnızca, veri aktarımı için Kanun’da yazılı hukuka uygunluk hallerine dayanarak, veri güvenliği ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

İlgili Kişi (Veri Sahibi) Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

A) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

B) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

C) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

D) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

E) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

F) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

G) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

H) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

İ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Avrasya Kombi Klima Servisi ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk, bilgiyi/veriyi Avrasya Kombi Klima Servisi’ne  ileten tarafa aittir.

Ayrıca Avrasya Kombi Klima Servisi’nin; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Firma Ünvanı : Avrasya Kombi Klima Servisi
Adres : KazımKarabekir Mahallesi Şenay Cadde No: 16 Ümraniye / İstanbul
Eposta : [email protected]
Telefon : (0216) 630 00 03
Telefon : (0212) 621 00 77

Call Now ButtonHEMEN ARAYIN